BIP

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 6 W ZIELONEJ GÓRZE
I.PODSTAWA PRAWNA
§1
Rada Pedagogiczna działa na podstawie:
1 .Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.(Dz. U. nr 95, art 40-43). 2.Statutu Miejskiego Przedszkola nr 6 w Zielonej Górze 3.Niniejszego regulaminu.
II. RADA PEDAGOGICZNA I JEJ STRUKTURA ORGANIZACYJNA
§2
1.    Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji statutowych zadań dotyczących wychowania, opieki nad dzieckiem i kształcenia.
2.   W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
3.   Przewodniczącym rady jest dyrektor przedszkola.
4.   W zebraniu rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez przewodniczącego rady za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
5.   Zebrania plenarne rady pedagogicznej organizowane są przed rozpoczęciem roku szkolnego, po pierwszym półroczu bieżącego roku oraz po jego zakończeniu.
6.   Posiedzenia rady pedagogicznej protokołowane są w zeszycie A4 zwanego księgą protokołów, zapieczętowanym, z ponumerowanymi stronami. Protokół z posiedzenia podpisują członkowie rady po zapoznaniu się z jego treścią.
7.   Zebrania rady pedagogicznej mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego rady rodziców, organu prowadzącego przedszkolne lub co najmniej Vi członkow rady pedagogicznej.

8.   Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
9.   Dyrektor przedszkola przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności placówki.
10. Obecność członków rady pedagogicznej na posiedzeniach jest obowiązkowa.
11. Członkowie rady pedagogicznej mają obowiązek brać czynny udział w jej obradach.
12. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności 2/3 składu rady pedagogicznej przewodniczący ma prawo zmienić termin zebrania rady.
III. ZADANIA RADY PEDAGOGICZNEJ
§3
Do zadań rady pedagogicznej należy:
1.   Przygotowanie projektu statutu przedszkola lub jego zmian i przedstawienie do uchwalenia radzie rodziców.
2.   Ustalenie i zatwierdzenie regulaminu działalności rady.
3.   Zatwierdzenie planów pracy przedszkola po zaopiniowaniu przez radę rodziców.
4.   Zatwierdzenie okresowych ocen i analiz dotyczących efektów pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej.
5.   Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu, po zaopiniowaniu przez radę rodziców.
6.   Ustalenie organizacji doskonalenie zawodowego nauczycieli przedszkola
7.   Podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków przedszkola zgodnie ze statutem placówki.

8. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora przedszkola wg trybu określonego w art.42 poz.2 i 3 ( Uchwała o systemie oświaty).

IV. ZADANIA PRZEWODNICZĄCEGO RADY PEDAGOGICZNEJ
§4
Do zadań przewodniczącego rady należy:
1.   Przygotowanie, zawiadomienie i prowadzenie zebrań zgodnie z regiiłaminemrady.
2.   Przedstawienie nie rzadziej niż dwa razy w roku ogólnych wniosków wynikających ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności placówki.
3.   Wyznaczenie protokolanta zebrań oraz osób odpowiedzialnych za sprawną organizację posiedzeń.
4.   Prowadzenie zgodnie z przepisami księgi protokołów rady pedagogicznej.
5.   Umożliwienie rady pedagogicznej w ramach swoich możliwości - wykonanie podjętych uchwał.
6.   Wstrzymanie wykonania uchwał niezgodnych z przepisami prawa w myśl obowiązującego trybu postępowania określonego w art.41, poz.3 (Ustawy o systemie oświaty).
7.   Przewodniczący zawiadamia bezpośrednio zainteresowanych (ogół rodziców, radę rodziców, organ prowadzący przedszkole, Kuratorium Oświaty) o wstrzymaniu wykonania uchwały.
V. RADA PEDAGOGICZNA OPINIUJE
§5
1.   Projekt planu finansowego placówki.
2.   Wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.
3.   Propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych.
VI. TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ
§6
1. Uchwały rady pedagogicznej sąpodejmowane zwykłą większościągłosów w obecności co najmniej 2/3 jej członków w głosowaniu jawnym.

2.   W szczególnych przypadkach większością 2/3 głosów rada pedagogiczna może zgłosić wniosek o głosowanie tajne.
3.   Rada pedagogiczna ustala terminy, sposoby i osoby odpowiedzialne za realizację uchwał.
4.   Zadaniem wszystkich członków rady jest realizacja uchwał rady w części ich dotyczącej.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§7
1.   Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą poruszać dobro osobiste dziecka, jego rodziców, nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
2.   Zmiany w niniejszym regulaminie mogą nastąpić na wniosek 2/3 członków rady w trybie przewidzianym dla jego ustalenia.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.09.2002 r.

 

Drukuj
Autor informacji: Administrator Ostatnio zmienił: Administrator
Data dodania: 2006-02-01 10:20:28 Ostatnia aktualizacja: 2006-04-28 17:32:32
Data publikacji: 2006-02-01 10:20:28 Artykuł był czytany: 9 razy